Prodotti    Nunchaku  Nunchaku   Seguito
 Nunchaku 
COMBAT TRAINING NUNCHAKU
ARTISTIC TRAINING NUNCHAKU
THE BLACK ONE NUNCHAKU
BRUCE LEE NUNCHAKU
CARLOS RAY NUNCHAKU
GOLD DRAGON NUNCHAKU
HEXAGONAL NUNCHAKU
HEXAGONAL STREET FIGHTING NUNCHAKU
STREET FIGHTING NUNCHAKU
TELESCOPIC NUNCHAKU
NUNCHAKU STICK


 
NUNCHAKU STICK  
NUNCHAKU STICK
Arti Marziali-Nunchaku.
Lunghezza Totale : 53 cm.
Ogni Elemento : 20 cm.
Catena : 13 cm.
Chiuso, intero : 40 cm.
Peso : 400 g. [numat]  Dettagli
49,00 EUR

  Top  Seguito

Buon Natale e Buon Anno 2017.
© AlpeSite